Cao đẳngĐại họcĐào tạo liên thôngThông tin tuyển sinh

Cao Đẳng Công Nghiệp In – Thông tin tuyển sinh đào tạo Đại học Cao đẳng

Cao Đẳng Công Nghiệp In đang là thông tin được nhiều người quan tâm tìm hiểu để lựa chọn theo học sau nhiều đợt giãn cách kéo dài do dịch. Website BzHome sẽ giới thiệu cho bạn những thông tin mới nhất chính xác nhất về Cao Đẳng Công Nghiệp In trong bài viết này nhé!

Một số thông tin dưới đây về Cao Đẳng Công Nghiệp In:

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP IN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 970/QĐ-BTTTT ngày 06/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghiệp In (sau đây gọi tắt là Trường).

2. Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sinh viên, học sinh của Trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động của Trường.

Điều 2. Vị trí và chức năng

1. Trường Cao đẳng Công nghiệp In là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, được thành lập theo Quyết định số 1493/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 03 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường có chức năng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn; hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

2. Tên giao dịch và trụ sở chính của Trường

– Tên trường bằng tiếng Việt: Trường Cao đẳng Công nghiệp In

– Tên giao dịch Quốc tế: College of Printing Industry

– Trụ sở chính: Phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

– Website: /p>

3. Trường là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật

Điều 3. 

Trường chịu sự lãnh đạo và quản lý toàn diện và trực tiếp của Bộ Thông tin và Truyền thông; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục – đào tạo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành có liên quan, chịu sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội nơi Trường đặt trụ sở..

Chương II: NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TRƯỜNG

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trường

1. Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt quy hoạch, chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn của Trường và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn theo mục tiêu, chương trình giáo dục đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho phép, đảm bảo chất lượng, đạt tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu xã hội.  

3. Đào tạo lại, bồi dưỡng ngắn hạn đội ngũ cán bộ, viên chức cho ngành công nghiệp sản xuất in đạt tiêu chuẩn quy định của Nhà nước và theo yêu cầu của các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

4. Tổ chức tuyển sinh, quản lý người học, tổ chức các hoạt động đào tạo và các hoạt động giáo dục khác; công nhận tốt nghiệp, in ấn và cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

5. Tổ chức xây dựng chương trình, giáo trình, học liệu, kế hoạch giảng dạy đối với các ngành trường được phép đào tạo trên cơ sở chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội  ban hành.

6. Đăng ký, tổ chức triển khai kiểm định chất lượng giáo dục và chịu sự quản lý chất lượng của cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục.

7. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ, kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập, quản lý, sản xuất – kinh doanh theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện các hoạt động dịch vụ khoa học – kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, thực hiện sản xuất, sản xuất – kinh doanh phù hợp với ngành nghề đào tạo; tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động, tổ chức du học cho sinh viên, học sinh và các đơn vị có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

9. Tổ chức và tham gia các hội nghị chuyên đề, hội thảo đào tạo, khảo sát, tham quan học tập kinh nghiệm, in ấn, xuất bản các ấn phẩm, tài liệu, giáo trình phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học theo qui định của nhà nước.

10. Thực hiện các quan hệ hợp tác quốc tế, liên kết, liên thông về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nghiên cứu triển khai khoa học – công nghệ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước và ngoài nước theo qui định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

11. Kiện toàn tổ chức bộ máy, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; xây dựng đội ngũ giảng viên của trường đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề theo quy định của nhà nước và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

12. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho giảng viên, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên. Tạo điều kiện cho giảng viên, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên tham gia các sinh hoạt đoàn thể và hoạt động xã hội.

13. Quản lý, sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả đất đai, cơ sở vật chất, tài sản, các nguồn vốn được nhà nước giao theo đúng quy định của pháp luật.

14. Thực hiện dân chủ, bình đẳng, công khai trong việc bố trí và thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, khoa học công nghệ và hoạt động tài chính. Tổ chức việc kiểm tra, thanh tra các hoạt động của trường theo quy định của pháp luật.

15. Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trong người học và đội ngũ giảng viên, viên chức, người lao động của Trường. Phối hợp với gia đình người học, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo dục và đào tạo.

16. Bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở trong trường; bí mật quốc gia, xây dựng, thực hiện các quy chế, biện pháp bảo hộ, an toàn lao động ở trong Trường.

17. Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất theo chế độ quy định và yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan khác có liên quan.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông giao.

Điều 5. Quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của trường

Trường thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự, tổ chức các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, tài chính theo quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể như sau:

1. Tổ chức, nhân sự

a) Quyết định thành lập, tổ chức lại và giải thể các tổ chức trực thuộc theo cơ cấu tổ chức đã được Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt;

b) Xây dựng, bổ sung, điều chỉnh đề án vị trí việc làm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt ; Đề xuất số lượng người làm việc hàng năm trình Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt;

c) Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức các chức danh lãnh đạo (trưởng, phó) các tổ chức trực thuộc theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

d) Thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo các quy định của nhà nước và phân cấp của Bộ Thông tin và Truyền thông;

đ) Ban hành các quy định, quy chế quản lý nội bộ phù hợp với các quy định hiện hành;

2. Đào tạo

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển của Trường phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục và quy hoạch mạng lưới các trường cao đẳng của nhà nước;

b) Xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình, giáo trình, kế hoạch giảng dạy, học tập đối với các ngành nghề Trường được phép đào tạo trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;

c) Xây dựng các chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để cập nhật và nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp của người học theo hướng đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và hội nhập quốc tế;

d) Tổ chức và quản lý đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục đại học; tổ chức đào tạo các ngành, chuyên ngành tại nơi đủ điều kiện và đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép; thực hiện đánh giá quá trình đào tạo và kết quả học tập của người học theo quy định tại các quy chế đào tạo của Trường;

đ) Tổ chức, quản lý, đánh giá quá trình đào tạo đối với chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài thực hiện theo quy định hiện hành của Việt Nam về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

e) Được thỏa thuận, cam kết công nhận, chuyển đổi tín chỉ, kết quả học tập và các nội dung khác liên quan đến học tập khi thực hiện trao đổi sinh viên trong và ngoài nước trên cơ sở đảm bảo khối lượng kiến thức của chương trình đào tạo;

g) Tổ chức hoạt động trợ giảng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Hiệu trưởng quy định cụ thể tổ chức, hoạt động trợ giảng trong Trường;

h) Xác định chỉ tiêu và tổ chức tuyển sinh theo quy đinh của pháp luật, tổ chức các hoạt động đào tạo, công nhận tốt nghiệp, in ấn và cấp văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông công tác tuyển sinh của Trường theo quy định;

i) Thực hiện đảm bảo chất lượng đào tạo và kiểm định chất lượng đào tạo được quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp;

k) Kiến nghị với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho phép mở thêm các ngành, nghề đào tạo khi có đủ điều kiện và xã hội có nhu cầu về nhân lực.     

3. Khoa học và công nghệ

a) Xây dựng định hướng phát triển khoa học và công nghệ cho từng giai đoạn và kế hoạch khoa học và công nghệ theo giai đoạn và hàng năm;

b) Tham gia đề xuất, tuyển chọn, tư vấn, phản biện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; xây dựng và ký kết các hợp đồng khoa học công nghệ; nghiệm thu, tổ chức đánh giá kết quả hoạt động khoa học công nghệ; hỗ trợ xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, thương mại và chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ theo quy định hiện hành;

c) Xây dựng và triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển khoa học và công nghệ, dự án tăng cường năng lực nghiên cứu;

d) Xây dựng các nhóm nghiên cứu-giảng dạy kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học với hoạt động đào tạo, tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học cho giảng viên và người học;

đ) Thiết lập các hoạt động hợp tác trong và ngoài nước về khoa học và công nghệ;

e) Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin về hoạt động khoa học và công nghệ; trao đổi thông tin khoa học và công nghệ với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khác ở trong và ngoài nước;

g) Tổ chức thực hiện nghiên cứu các đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm, tư vấn, chuyển giao công nghệ do Bộ Thông tin và Truyền thông giao hoặc trên cơ sở hợp đồng hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

h) Xuất bản các ấn phẩm khoa học, tài liệu, giáo trình phục vụ cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của trường theo quy định pháp luật và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông.

i) Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có liên quan.

4. Quản lý tài chính, tài sản

a) Quản lý các nguồn thu, xây dựng và thực hiện kế hoạch thu, chi tài chính trong và ngoài ngân sách theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông;

b) Quản lý tài sản theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông và các quy định của pháp luật;

c) Hợp tác liên doanh, liên kết, nhận tài trợ, góp vốn với các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước để đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao phục vụ sự phát triển của trường và xã hội theo quy định của pháp luật;

d) Được huy động vốn trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để phục vụ mục tiêu đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, sản xuất – kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật;

5. Hợp tác quốc tế

a) Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông kế hoạch, chương trình hợp tác quốc tế ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Trường và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

b) Thực hiện đàm phán, ký kết các thỏa thuận hợp tác với các đối tác nước ngoài và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và của Bộ Thông tin và Truyền thông.

c) Xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin về hoạt động hợp tác quốc tế;

d) Hợp tác với các tổ chức, cá nhân nước ngoài trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, thực hiện các dự án, đề án, đề tài, tổ chức các hội nghị, hội thảo theo quy định của pháp luật và của Bộ Thông tin và Truyền thông;

đ) Lập kế hoạch và mời giảng viên, cán bộ khoa học, chuyên gia nước ngoài đến làm việc, giảng dạy và trao đổi kinh nghiệm tại Trường trình Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt;

e) Cử cán bộ đi học tập, tham quan, khảo sát ở nước ngoài theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Lịch sử phát triển

1.Khái quát quá trình xây dựng và phát triển:

     Trường Cao đẳng Công nghiệp In hiên nay đã có bề dày lịch sử 55 năm hoạt động, phát triển và trưởng thành.Tháng 10 năm 1962 Trường được thành lập với tên gọi Trường In Việt Nam ( trụ sở 14 Cát Linh, nay là số nhà 36 Phố Cát Linh, Hà Nội). 

     Ngày 08 tháng 05 năm 1967, Bộ Văn hóa công bố Quyết định thành lập Trường Trung học Kỹ thuật In số 37/VH- QĐ. Đây là mốc son đánh dấu sự ra đời của ngôi trường Trung học chính quy đầu tiên, duy nhất về ngành in tại Việt Nam. 

     Sau ngày đất nước thống nhất, Trường thành lập phân hiệu ở 65 Trần Hưng Đạo, Thành phố Hồ Chí Minh để đào tạo công nhân in cho các tỉnh phía Nam.

     Với xu thế phát triển của công nghệ in offset và sắp chữ điện tử, để tạo điều kiện cho học sinh thuận lợi học tập, Trường chuyển từ Thôn Thường Lệ, Xã Đại Thịnh, Huyện Yên Lãng, Tỉnh Vĩnh Phúc về Thủ đô. Ngày 04/09/1991, Trường Trung học Kỹ thuật In chính thức chuyển về xã Phú Diễn, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

     Năm 2007, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 1493/QĐ-BGDĐT ngày 26/03/2007 cho phép Trường Trung học Kỹ thuật In được đổi tên thành Trường Cao đẳng Công nghiệp In.

Hiện nay Trường đang đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề và sơ cấp nghề chủ yếu thuộc các ngành: Thiết kế chế bản, Công nghệ in, Công nghệ sau in, Cơ khí thiết bị in, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh. 

     Qua bao năm xây dựng và trưởng thành, từ những gian phòng tạm tranh tre nứa lá, những dãy nhà cấp bốn…đến nay Trường đã có cơ ngơi khang trang với những giảng đường hiện đại, đầy đủ trang thiết bị. Vượt lên muôn vàn khó khăn, Trường đã đào tạo bao thế hệ học sinh – những hạt nhân nòng cốt trực tiếp chỉ huy các cơ sở in, những công nhân in lành nghề, những cử nhân đa ngành nghề phục vụ nhu cầu nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đặc biệt, nhiều học sinh tốt nghiệp chuyên ngành in của Trường đang giữ cương vị lãnh đạo trong các nhà máy in quốc doanh, các nhà máy in và Công ty trách nhiệm hữu hạn.

     Với chỉ hơn chục cán bộ ngày đầu, nay đội ngũ cán bộ – giáo viên của Trường phát triển cả về số lượng và chất lượng: 109 cán bộ. Trường có chính sách thu hút các cán bộ trẻ có trình độ, tâm huyết với nghề nhằm củng cố và phát huy hơn nữa sức mạnh tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, phục vụ nhu cầu nhân lực nước nhà.  

2.Trường là cơ sở đào tạo ngành in duy nhất trong cả nước 

      Mở rộng các hệ đào tạo, khai thác mọi nguồn lực thúc đẩy sự lớn mạnh không ngừng của nhà trường, Trường đã có 05 khoa và tổ bộ môn:  Khoa Công nghệ In, Khoa Công nghệ Thông tin, Khoa công nghệ Cơ khí, Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa  Khoa học đại cương; 05 đơn vị trực thuộc: Phòng Tổ chức hành chính, Phòng Đào tạo, Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Phòng Công tác Học sinh sinh viên.

      Tính đến nay, Trường đã đào tạo được hàng ngàn lao động. Học sinh sau khi tốt nghiệp hầu hết đều đáp ứng tốt yêu cầu  của cơ quan sử dụng lao động. Được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, cơ sở vật chất   Trường Cao đẳng Công nghiệp in liên tục được đầu tư  xây dựng và nâng cấp. Xưởng in Trường được trang bị máy in hiện đại nhất Việt Nam. Trường nằm ngay trên mặt đường Quốc lộ 32, có cảnh quan khá đẹp. Ngoài công tác chủ yếu là giảng dạy, Trường còn thực hiện việc hợp tác, sản xuất và các dịch vụ ngành in nhờ vào các máy móc tối tân có kết hợp nhiều tính năng và tiện ích trong kỹ thuật in ấn. 

      Nỗ lực không ngừng trong nửa thế kỷ của thầy và trò, cán bộ – giáo viên của Trường được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng và danh hiệu của Đảng và Nhà nước trao tặng: 02 Huân chương Lao động Hạng Nhất, 02 Huân chương Lao động Hạng Hai, 01 Huân chương Lao động Hạng Ba cùng nhiều cờ thưởng, Bằng khen của Bộ văn hóa và Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBNDTP Hà Nội.

KHOA CÔNG NGHỆ IN

1. Vị trí và chức năng

        Khoa Công nghệ In là đơn vị đào tạo trực thuộc Trường Cao đẳng Công nghiệp In; chịu sự chỉ đạo, điều hành và quản lý trực tiếp của Hiệu trưởng Nhà trường.

2. Nhiệm vụ chính

        1. Quản lý nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học thuộc khoa, bộ môn theo phân công của Hiệu trưởng;

        2. Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của Trường theo quy định, bao gồm:

        – Xây dựng chương trình đào tạo của từng ngành, nghề theo từng trình độ đào tạo thuộc khoa, bộ môn mình quản lý hoặc do Hiệu trưởng giao.

        – Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô đun, tín chỉ bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học, mô đun, tín chỉ của chương trình đào tạo hoặc giữa các chương trình đào tạo.

        – Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo theo định hướng phát triển của Nhà trường; phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định.

        – Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên đảm bảo chuẩn đầu ra theo cam kết đã được công bố; Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện bảo dưỡng, duy tu, bảo trì thiết bị chuyên ngành; Đề xuất bổ sung các trang thiết bị chuyên ngành phục vụ công tác đào tạo.

        – Phối hợp với Tổ chuyên môn phụ trách công tác quản lý Khoa học thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức có liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đạo tạo của khoa, bộ môn.

        3. Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, biên soạn tài liệu, giáo trình, bài giảng, đề thi cho các môn học thuộc chuyên ngành Công nghệ In theo các bậc học. Tổ chức các buổi sinh hoạt học thuật, chuyên đề, phương án giảng dạy để nâng cao trình độ mọi mặt của cán bộ, giảng viên thuộc Khoa.

        4. Quản lý học sinh, sinh viên của Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng và các quy định của Nhà nước.

        5. Quản lý, tổ chức khai thác tài sản, máy móc, thiết bị, vật tư, kinh phí được giao và việc đào tạo, nghiên cứu khoa học theo quy định của Nhà trường và pháp luật của Nhà nước.

        6. Xây dựng mối quan hệ hợp tác với các tổ chức, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước trong khuôn khổ được Hiệu trường Nhà trường cho phép nhằm tăng cường tiềm lực cho Khoa.

        7. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nhà giáo và cán bộ nhân viên thuộc khoa (tổ chức thực hiện khi được Hiệu trưởng phê duyệt). Tổ chức đánh giá chuyên môn nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong khoa, bộ môn và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong Trường theo quy định

        8. Hàng năm lập kế hoạch phân công nhà giáo phụ trách các MH, MĐ do khoa quản lý trình Hiệu trưởng phê duyệt;

        9. Báo cáo Hiệu trưởng phê duyệt và chủ động mời giáo viên thỉnh giảng trong và ngoài Trường tham giảng dạy các MH, MĐ đảm bảo đúng quy định;

        10. Đề xuất nhà giáo giảng dạy các môn học, giáo viên chủ nhiệm trình Hiệu trưởng phê duyệt theo kế hoạch của Phòng đào tạo;

        11. Chủ động bố trí nhà giáo dạy bù, đổi giờ đảm bảo chất lượng và tiến độ theo thời khóa biểu;

        12. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế đào tạo, đạo đức nhà giáo, quy chế HSSV, nội quy giảng đường, nhà xưởng và các quy định khác liên quan đến Nhà giáo, người lao động và HSSV thuộc khoa quản lý;

        13. Hàng tháng, hàng quý, hàng năm tổng hợp giờ dạy, thời gian tham gia các công việc khác của nhà giáo và người lao động theo yêu cầu của các đơn vị liên quan;

        14. Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao khi Nhà trường phát động.

        15. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định và chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo của mình.

        16. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Hiệu trưởng yêu cầu.

3. Quyền hạn

        1. Yêu cầu Phòng, Khoa và các đơn vị có liên quan của Nhà trường phối hợp trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

        2. Làm việc với các cơ quan chức năng cấp trên, các cơ quan quản lý chuyên ngành của Nhà nước, các đơn vị trực thuộc Nhà trường, các đơn vị trong và ngoài ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

        3. Trưởng Khoa Công nghệ In là ủy viên thường trực Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng xét tốt nghiệp; Hội đồng xét lưu ban, lên lớp, Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật sinh viên; Hội đồng tự đánh giá trường đại học; Hội đồng thi tốt nghiệp và tham gia các Hội đồng tư vấn khác có liên quan.

        4. Chủ động sắp xếp, bố trí, sử dụng, điều hành, quản lý lao động, tài sản được giao; đề xuất Hiệu trưởng việc thành lập, giải thể các tổ bộ môn, các xưởng thực hành trực thuộc; đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, khen thưởng Tổ trưởng và cán bộ giáo viên, giảng viên của Khoa.

4. Cơ cấu tổ chức

        1. Trưởng Khoa và các Phó Trưởng khoa

Trưởng khoa do Hiệu trưởng bổ nhiệm theo quy định hiện hành, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về quản lý và điều hành mọi hoạt động của Khoa trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại quy định này.

        Phó Trưởng khoa là người giúp việc Trưởng khoa điều hành một hoặc một số lĩnh vực của khoa, Phó Trưởng khoa do Hiệu trưởng bổ nhiệm theo đề nghị của Trưởng khoa. Chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa về nhiệm vụ được phân công.

        2. Văn phòng Khoa.

        3. Các Tổ bộ môn thuộc Khoa

        a. Vị trí

        Bộ môn thuộc khoa là đơn vị cơ sở về đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của Trường, chịu trách nhiệm về học thuật trong các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ. Việc thành lập bộ môn trực thuộc Khoa do Hiệu trưởng quyết định.

        b. Nhiệm vụ chính

        – Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập các môn học trong Chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Trường, của khoa;

        – Cụ thể hóa mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện quá trình giảng dạy các môn học cho các bậc học của các loại hình đào tạo, bồi dưỡng được giao. Chịu trách nhiệm trước Trưởng Khoa về kết quả các hoạt động:

        + Tổ chức soạn thảo giáo án, bài giảng, lựa chọn hình thức và phương pháp truyền đạt kiến thức thích hợp.

        + Tiến hành lên lớp giảng dạy lý thuyết, hướng dẫn thí nghiệm, thực hành, hướng dẫn hội thảo, sinh hoạt khoa học cho học sinh, sinh viên.

        + Xác định nội dung, hình thức và tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả thi của học sinh, sinh viên.

        + Tổ chức hướng dẫn thực tập, sản xuất, hướng dẫn làm đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên.

        – Tổ chức thực hiện kế hoạch biên soạn, bổ sung, đổi mới, phát triển và hoàn thiện giáo trình, bài tập, bài thí nghiệm… phù hợp với yêu cầu nâng cao và cập nhật khoa học công nghệ mới.

        – Thực hiện các biện pháp nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn của giáo viên, giảng viên và nhân viên phục vụ đào tạo trong bộ môn. Nghiên cứu và áp dụng các phương pháp giảng dạy, chất lượng giảng dạy của giáo viên thuộc bộ môn (kể cả giảng viên thỉnh giảng). Xây dựng quy hoạch và kế hoạch bồi dưỡng giáo viên, phát triển toàn diện, từng bước thực hiện tiêu chuẩn hóa giảng viên theo quy định của Nhà nước.

        – Đảm bảo nội dung, tiến độ của đề tài nghiên cứu khoa học được giao.

        – Nghiên cứu, đề xuất với Khoa, với các đơn vị Nhà trường những vấn đề về:

        + Kế hoạch, biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên, giảng viên.

        + Phát triển ngành đào tạo, mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp, mã ngành đào tạo, trang bị phương tiện, máy móc cho thí nghiệm, thực hành.

        + Kế hoạch hợp tác đào tạo, sản xuất, nghiên cứu khoa học với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước.

        + Thực hiện chế độ quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật theo đúng quy định hiện hành, sử dụng đúng mục đích được giao.

        + Triển khai thực hiện các chủ trương công tác, chế độ chính sách, quy chế giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, sản xuất, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên trong phạm vi bộ môn. Chăm lo xây dựng phong trào thi đua giữ gìn sự đoàn kết, cải thiện đời sống vật chất, tính thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong bộ môn.

        + Hợp tác với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành nhằm gắn bó bộ môn với thực tế.

        + Có chương trình, kế hoạch hướng dẫn học sinh, sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học.

        c. Bộ môn được thành lập do nhu cầu đào tạo của Khoa, bao gồm giáo viên (kể cả giáo viên kiêm nghiệm) giảng dạy cho một môn hoặc một số môn học gần nhau. Số lượng giáo viên trong bộ môn được xác định chủ yếu theo khối lượng giảng dạy của bộ môn (có tính đến số lượng môn học, cấp học, loại hình đào tạo, khối lượng nghiên cứu khoa học…).

        d. Bộ môn do Trưởng bộ môn phụ trách, có các Phó Bộ môn giúp việc, Trưởng, Phó của Bộ môn do Hiệu trưởng bổ nhiệm theo đề xuất của Trưởng khoa. Trưởng Bộ môn chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trực tiếp trước Trưởng khoa về lãnh đạo, quản lý mọi mặt trong bộ môn.

        4. Các xưởng thực tập, thực hành sản xuất, phòng thí nghiệm.

        5. Hội đồng khoa học và đào tạo cấp khoa do Trưởng khoa thành lập và lựa chọn các thành viên. Thành viên của Hội đồng khoa học cấp khoa gồm: Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa, Trưởng các Bộ môn và một số giáo viên. Hội đồng Khoa học và Đào tạo cấp khoa do Trưởng khoa làm Chủ tịch, Hội đồng Khoa học và Đào tạo cấp khoa có chức năng tư vấn giúp Trưởng khoa xem xét, quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại quy định này.

        6. Các lớp học sinh, sinh viên được giao cho Khoa quản lý.

        Văn phòng Khoa có trợ lý chuyên trách hoặc kiêm nhiệm tùy theo nhu cầu.

        Văn phòng Khoa, Xưởng thực tập, thực hành sản xuất hoạt động theo quy định của Trưởng Khoa, không trái với quy định này.

A. GIỚI THIỆU

 • Tên trường: Cao đẳng Công nghiệp In
 • Tên tiếng Anh: College of Printing Industry
 • Mã trường:
 • Loại trường: Công lập
 • Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp
 • Địa chỉ: Đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • SĐT: 024 38374970 – 0973 515 533
 • Email: tinhnxk42t@gmail.com; tuyensinhin.cci@gmail.com
 • Website: /
 • Facebook: /cao-dang-su-pham-ba-ria-thong-tin-tuyen-sinh-dao-tao-dai-hoc-cao-dang-2/

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022

I. Thông tin chung

1. Thời gian xét tuyển

 • Nhận hồ sơ từ ngày 17/01/2022 đến hết ngày 20/12/2022. Liên tục nhận hồ sơ xét tuyển vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

2. Hồ sơ xét tuyển

– Hồ sơ xét tuyển cao đẳng và trung cấp:

 • Phiếu đăng ký tuyển sinh theo mẫu của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Tải trên website Nhà trường hoặc lấy tại Trung tâm Tư vấn tuyển sinh và Liên kết đào tạo.
 • Bản sao công chứng: Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (THPT đối với cao đẳng; THCS đối với trung cấp); Học bạ (THPT đối với ca đẳng, THCS đối với trung cấp); Các giấy tờ ưu tiên (nếu có).
 • 01 phong bì có dán tem ghi địa chỉ và số điện thoại người nhận.
 • Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/ hồ sơ.

– Hồ sơ xét tuyển sơ cấp:

 • Phiếu đăng ký tuyển sinh theo mẫu của nhà trường. Tải trên website Nhà trường hoặc lấy tại Trung tâm Tư vấn tuyển sinh và Liên kết đào tạo.
 • Bản sao hợp lệ (có công chứng) giấy khai sinh.
 • Bản chính phiếu khám sức khỏe từ tuyến huyện trở lên.
 • 01 phong bì có dán tem ghi địa chỉ và số điện thoại người nhận.
 • Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/ hồ sơ.

3. Đối tượng tuyển sinh

 • Hệ cao đẳng: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
 • Hệ trung cấp: Tốt nghiệp THCS và tương đương trở lên.
 • Hệ sơ cấp: Đủ 15 tuổi, đủ sức khỏe để học tập.

4. Phạm vi tuyển sinh

 • Tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc.

5. Phương thức tuyển sinh

 • Xét tuyển.

6. Học phí

 • Hệ cao đẳng chính quy: 840.000 VNĐ/1 tháng.
 • Hệ trung cấp chính quy: 750.000 VNĐ/1 tháng.
 • Hệ sơ cấp: 5.300.000 VNĐ/khóa.

II. Các ngành tuyển sinh

Thời gian đào tạo

 • Hệ cao đẳng: 2.5 năm.
 • Hệ trung cấp: 1.5 năm.
 • Hệ sơ cấp: 06 tháng.
Ngành/ nghề đào tạo Mã ngành/ nghề Chỉ tiêu

Công nghệ in

Học sinh sinh viên tự chọn học mô đun chuyên sâu sau:

– Chế tạo khuôn in (Offset, Fl exo…)
– In Offset, in Fl exo và in ống đồng
– Gia công xuất bàn phàm
– Gia công bao bì, tem nhãn

6510802 75
Tin học ứng dụng 6480206 90
Quản trị kinh doanh 6310114 40
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 6510201 40

2. Hệ trung cấp

Ngành/ nghề đào tạo Mã ngành/ nghề Chỉ tiêu
Công nghệ in 5510802 40
Công nghệ hoàn thiện xuất bản phẩm 5510803 40
Công nghệ chế bản điện tử 5510804 30
Công nghệ chế tạo khuôn in 5510801 20
Sửa chữa thiết bị in 5520138 20
Trung cấp Công nghệ thông tin 5480202 30

3. Hệ sơ cấp

Ngành/ nghề đào tạo Chỉ tiêu
Công nghệ in 50
Công nghệ in flexo 30
Công nghệ hoàn thiện xuất bản phẩm 40
Chế bản điện tử 30

C. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Trường Cao đẳng Công nghiệp In
Toàn cảnh Trường Cao đẳng Công nghiệp In

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: tuyensinhso.com@gmail.com

Tin tức & Sự kiện

CUỘC HỘI NGỘ 48 NĂM CỦA CÁC THẾ HỆ NHÀ GIÁO HNIVC

20/11/2022

CUỘC HỘI NGỘ 48 NĂM CỦA CÁC THẾ HỆ NHÀ GIÁO HNIVC

Một ngàn lần ca ngợi không bằng một lần cúi chào người thầy cũ, với truyền thống “Uống nước nhờ nguồn, tôn sư trọng đạo”. Hôm nay, thầy và trò Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và 48 năm ngày truyển thống nhà…

Nữ hiệu trưởng trường nghề thành công trong cơ chế tự chủ

17/11/2022

Nữ hiệu trưởng trường nghề thành công trong cơ chế tự chủ

Với vai trò là người quản lý, cô giáo Phạm Thị Hường đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công mô hình trường học theo cơ chế tự chủ, góp phần giữ vững danh hiệu trường cao đẳng chất lượng cao, đào tạo theo chuẩn khu vực ASEAN.

Nữ hiệu trưởng năng động

Năm 2009, cô…

Lịch công tác tuần từ ngày 21-11-2022 đến 26-11-2022

23/11/2022

THỨ

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
21/11/2022
 

Từ 13h00 ngày 21/11/ 2022 đến 16h00 ngày 24/11/2022: Hội nghị kỹ thuật trực tuyến lần thứ nhất Kỳ thi KNN ASEAN lần thứ 13

TP: Các đại biểu và chuyên gia Việt Nam

ĐĐ: Hội trường nhà A

Lưu ý:  Các đơn vị : P.TCHC, ĐT&QLHSSV,…

Người thầy hết lòng vì đào tạo nhân lực chất lượng cao

15/11/2022

20 năm là giáo viên nghề Điện lạnh, thầy Vũ Văn Minh–trường Cao đẳng nghề (CĐN) Công nghiệp Hà Nội luôn mang trong mình nhiệt huyết, đam mê với nghề, tận tâm với học trò; thành quả là nhiều học sinh, sinh viên (HS, SV) đạt giải cao trong kỳ thi kỹ năng nghề cấp TP, Quốc gia

Tận tâm trong từng bài giảng

Phát huy truyền thống trường CĐN Công…

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP IN HÀ NỘI

Trường cao đẳng công nghiệp in Hà Nội là trường đào tạo đa hệ đa ngành từ hệ  ngắn hạn đến sơ cấp trung cấp và cao đẳng. Ban tuyển sinh trường tổ chức tuyển sinh các hệ và các ngành học như sau:

TUYỂN SINH CÁC NGÀNH

Ngành Công nghệ in 

Mã ngành: 6510802

Tổ hợp xét: Học bạ cấp 2, học bạ cấp 3, Tất cả các tổ hợp

Ngành Tin học ứng dụng

Mã ngành: 6480206

Tổ hợp xét: Học bạ cấp 2, học bạ cấp 3, Tất cả các tổ hợp

Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Mã ngành: 6510201

Tổ hợp xét: Học bạ cấp 2, học bạ cấp 3, Tất cả các tổ hợp

Ngành Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 6340114

Tổ hợp xét: Học bạ cấp 2, học bạ cấp 3, Tất cả các tổ hợp

Thời gian đào tạo:

Hệ cao đẳng: 2 – 2,5 năm

Hệ trung cấp: 1 – 1,5 năm

Hệ sơ cấp: 6 tháng

Nhà trường căn cứ vào số lượng hồ sơ dự tụyển theo từng đợt (ưu tiên những thí sinh nộp hồ sơ sớm), Hội đồng tuyển sinh tổ chức xét tuyển và sẽ thông báo đến từng thí sinh để làm thủ tục nhập học.

Lịch trình các đợt xét tuyển /nhập học dự kiến như sau:

Đợt 1: Chốt hồ sơ và công bố kệt quả xét tuyển vào 20 tháng 3/2020;

Đợt 2: Chốt hồ sơ và công bố kết quả xét tuyển vào 20 thảng 6/2020;

Đợt 3: Chốt hồ sơ và công bố kết quả xét tuyển vào 20 thảng 9/2020;

Đợt 4: Chốt hồ sơ và công bố kết quả xét tuyển vào 20 thảng 12/2020.

Thời gian nhận hồ sơ và thời gian học

 • Nhận hồ sơ từ ngày 02/01/2020 đến hết ngày 20/12/2020. Liên tục nhận hồ sơ xét tuyển vào các ngày trong tuân từ thử 2 đến thứ 6 (nếu thi sinh nộp ngoài giờ hành chính thì liên hệ trước theo sổ điện thoại Hotline 0973515533)’,
 • Nhà trường có các lớp đào tạo trong và ngoài giờ hành chính như sau:
 • Giờ hành chính: Từ thứ 2 đến thứ 6 hùng tuồn;
 • Ngoài giờ hành chính: 1711 đến 21h từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần hoặc tổ chức học cà ngày Thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần

 2. Vùng Tuyển Sinh

– Nhà trường Tuyển sinh trong toàn quốc.

3. Phương thức tuyển sinh 

 • 50% chỉ tiêu xét tuyển dựa vào kết quả kì thi THPT Quốc gia và 50% chỉ tiêu xét từ kết quả học bạ THPT các môn học
 • Điểm trúng tuyển theo ngành học và khối thi.
 • Thí sinh k đủ điểm trúng tuyển học cao đẳng thi được xét xuống học trung cấp và trung cấp nghề

4. Cơ Sở Vật Chất

 • Có 52 phòng kí túc xá tổng diện tích 1456 m2 với hệ thống điện, nước sạch và an ninh đảm bảo.
 • Ký túc xá: 300 chỗ ở (miễn phí)

5. Học Phí 

Học phí: 600.000đ/tháng

I. THÔNG TIN GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP IN HÀ NỘI

Tên trường: Cao đẳng Công nghiệp In

Tên tiếng Anh: College of Printing Industry

Mã trường: CCI

Loại trường: Công lập

Địa chỉ: Công lập

Điện thoại: 024 38374970 – 0973 515 533

Website: /

Email: tuyensinhin.cci@gmail.com

Facebook: /cao-dang-su-pham-ba-ria-thong-tin-tuyen-sinh-dao-tao-dai-hoc-cao-dang-2/

Hệ đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Sơ cấp

II. CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ MỨC HỌC PHÍ CỦA NHÀ TRƯỜNG

Các chuyên ngành đào tạo, thời gian đào tạo của Trường Cao đẳng Công nghiệp In như sau:

STT CAO ĐẲNG
Học phí: 840.000 vnđ/1 tháng
1 Công nghệ in: Học sinh sinh viên tự chọn học mô đun chuyên sâu sau:
– Chế tạo khuôn in (Offset, Fl exo…);
– 111 Offset, In Fl exo và in ống đồng;
– Gia công xuất bàn phàm;
– Gia công bao bì, tem nhãn.
2 Tin học ứng dụng
3 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
4 Quản trị kinh doanh
  TRUNG CẤP
Học phí: 750.000 vnđ/1 tháng
1 Công nghệ in offset. Flexo, ống dong;
2 Công nghệ hoàn thiện xuất bản phẩm;
3 Công nghệ chế tạo khuôn in;
4 Công nghệ chế bản điện tử;
5 Kỹ thuật sửa chữa thiết bị in;
6 Trung cấp CNTT.
  SƠ CẤP
Học phí: 5.300.000 vnđ/khóa
1 Công nghệ in offset. Flexo, ống dong;
2 Công nghệ hoàn thiện xuất bản phẩm;
3 Công nghệ gia công bao bì tem nhãn;
4 Công nghệ chế tạo khuôn in;
5 Công nghệ chế bản điện tử;
6 Kỹ thuật sửa chữa thiết bị in.

Thời gian đào tạo:

 • Thời gian đào tạo hệ cao đẳng: 02 – 2.5 năm
 • Thời gian đào tạo hệ trung cấp: 01 – 1.5 năm
 • Thời gian đào tạo hệ sơ cấp: 06 tháng

III. THÔNG TIN TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP

Đối tượng tuyển sinh: 

 • Hệ cao đẳng: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
 • Hệ trung cấp: Tốt nghiệp THCS.
 • Hệ sơ cấp: Đủ 15 tuổi, đủ sức khỏe để học tập.

Thời gian nộp hồ sơ và đăng ký xét tuyển (dự kiến):

 • Nhận hồ sơ từ ngày 02/01/2020 đến hết ngày 20/12/2020. Liên tục nhận hồ sơ xét tuyển vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (nếu thi sinh nộp ngoài giờ hành chính thì liên hệ trước theo sổ điện thoại Hotline: 0973 515 533)
 • Nhà trường có các lớp đào tạo trong và ngoài giờ hành chính như sau:
 • Giờ hành chính: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần 
 • Ngoài giờ hành chính: 17h đến 21h từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần hoặc tổ chức học cả ngày Thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần.

Hồ sơ xét tuyển: 

 • Hồ sơ xét tuyển cao đẳng, trung cấp:
  • Phiếu đăng ký tuyển sinh theo mẫu của nhà trường. Tải trên website Nhà trường hoặc lấy tại Trung tâm Tư vấn tuyển sinh và Liên kết đào tạo
  • Bản công chứng: Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (THPT đối với cao đẳng; THCS đối với trung cấp); Các giấy tờ ưu tiên (nếu có)
  • 01 phong bì có dán tem ghi địa chỉ và số điện thoại người nhận
  • Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ
 • Hồ sơ xét tuyển sơ cấp:
  • Phiếu đăng ký tuyển sinh theo mẫu của nhà trường. Tải trên website Nhà trường hoặc lấy tại Trung tâm Tư vấn tuyển sinh và Liên kết đào tạo
  • Bản sao hợp lệ (có công chứng) giấy khai sinh
  • Bản chính phiếu khám sức khỏe từ tuyến huyện trở lên
  • 01 phong bì có dán tem ghi địa chỉ và số điện thoại người nhận
  • Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ

Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc

Phương thức tuyển sinh:

 • 50% chỉ tiêu xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia và 50% chỉ tiêu xét từ kết quả học bạ THPT.
 • Điểm trúng tuyển theo ngành học và khối thi
 • Những thí sinh không đủ điểm trúng tuyển vào hệ Cao đẳng, nếu có nguyện vọng được trường xét tuyển vào học Trung cấp chuyên nghiệp và Trung cấp nghề.

Học phí: 

 • Hệ cao đẳng chính quy: 750.000 vnđ/1 tháng.
 • Hệ trung cấp chính quy: 670.000 vnđ/1 tháng.
 • Hệ sơ cấp: 5.300.000 vnđ/khóa.

Ưu đãi dành cho học viên: 

 • Đảm bảo 100% có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Nếu không xin được việc làm cho HSSV thì Nhà trường bồi hoàn 100% học phí;
 • Được hưởng chế độ học bổng theo đúng quy định và được Doanh nghiệp tài trợ học bổng nếu có thành tích học tập xuất săc nhất;
 • Sinh viên có cơ hội thực tập và làm việc tại Nhật Bản.

Hi vọng, với bài viết này các bạn đã có thể có những thông tin chi tiết về tuyển sinh hệ Trung cấp, Cao đẳng chính quy tại Trường Cao đẳng Công nghiệp In để chuẩn bị cho mình hành trang và kế hoạch học tập tại trường thật hiệu quả. 

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: trangtuyensinh.com.vn@gmail.com

I. Khu vực tuyển sinh

 • Trường Cao đẳng công nghiệp in tuyển sinh trên địa bàn cả nước

II. Hình thức xét tuyển

 • Hệ Cao đẳng: thí sinh cần đỗ tốt nghiệp THPT học hệ tương đương.
 • Hệ Trung cấp: thí sinh cần đỗ tốt nghiệp THCS
 • Hệ Sơ cấp: thí sinh trên 15 tuổi và đủ điều kiện sức khỏe học tập

Nhà trường căn cứ vào lượng hồ sơ xét tuyển và sẽ thông báo tới từng thí sinh để làm thủ tục nhập học (ưu tiên những thí sinh nộp hồ sơ sớm). Lịch trình chốt hồ sơ và công bố kết quả xét tuyển như sau (dự kiến):

 • Đợt 1: ngày 20 tháng 3/2022
 • Đợt 2: ngày 20 tháng 6/2022
 • Đợt 3: ngày 20 tháng 9/2022
 • Đợt 4: ngày 20 tháng 12/2022

III. Hồ sơ xét tuyển

– Học bạ THPT bản sao
– Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
– Phiếu đăng kí xét tuyển đại học, cao đẳng theo mẫu của nhà trường
– 01 phong bì dán sẵn tem, ghi số điện thoại, địa chỉ người nhận
– Lệ phí xét tuyển: 30.000 đ

IV. Thông tin thêm

 • Đảm bảo 100% có việc làm sau khi tốt nghiệp. Nếu không tìm được việc, nhà trường hoàn lại 100% học phí.
 • Sinh viên có cơ hội thực tập tại Nhật Bản
 • Học viên được hưởng chế độ học bổng theo đúng quy định và được doanh nghiệp tài trợ học bổng nếu có những thành tích xuất sắc.

MỌI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÍ SINH VÀ PHỤ HUYNH LIÊN HỆ 

Phòng Quản Lý Đào Tạo – Trường Cao Đẳng Công Nghiệp In

Địa chỉ: Phường Phúc Diễn – Quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội

Website: /

Từ khóa người dùng tìm kiếm liên quan đến chủ đề Cao Đẳng Công Nghiệp In

www.cdcnin.edu.vn, vi-vn.facebook.com › … › Trường học › Trường Cao đẳng Công nghiệp In, mic.gov.vn › pages › thongtin › Truong-Cao-dang-Cong-nghiep-In, thongtintuyensinh.vn › Truong-Cao-dang-Cong-nghiep-In_C66_D789, tuyensinhso.vn › school › cao-dang-cong-nghiep-in, tuyensinh.haui.edu.vn › cao-dang, hnivc.edu.vn, diendantuyensinh24h.com › truong-cao-dang-cong-nghiep-in-ha-noi, trangtuyensinh.com.vn › truong-cao-dang-cong-nghiep-in, daotaolienthong.com › cao-dang-cong-nghe-in-thong-bao-tuyen-sinh, Trường Cao đẳng Công nghiệp In Hà Nội, Cao đẳng nghề, Cao đẳng Công nghiệp là gì, Cao đẳng Công nghiệp TP HCM, Trường Cao đẳng Công nghiệp 4, Trường dạy nghề IN, Địa chỉ Trường Cao đẳng Công nghiệp In Hà Nội, Cao đẳng Công nghệ Hà Nội

Ngoài những thông tin về chủ đề Cao Đẳng Công Nghiệp In này bạn có thể xem thêm nhiều bài viết liên quan đến Thông tin học phí khác tại đây nhé.

Vậy là chúng tôi đã cập nhật những thông tin hot nhất, được đánh giá cao nhất về Cao Đẳng Công Nghiệp In trong thời gian qua, hy vọng những thông tin này hữu ích cho bạn.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Hãy thường xuyên truy cập chuyên mục Thông tin sự kiện để update thêm nhé! Hãy like, share, comment bên dưới để chúng tôi biết được bạn đang cần gì nhé!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button