Thông tin tuyển sinh

Đáp Án Môn Anh Thpt Quốc Gia 2021 – Thông tin tuyển sinh Đại học Cao đẳng

Đáp Án Môn Anh Thpt Quốc Gia 2021 đang là thông tin được nhiều người quan tâm tìm hiểu để lựa chọn theo học sau nhiều đợt giãn cách kéo dài do dịch. Website BzHome sẽ giới thiệu cho bạn những thông tin mới nhất chính xác nhất về Đáp Án Môn Anh Thpt Quốc Gia 2021 trong bài viết này nhé!

Một số thông tin dưới đây về Đáp Án Môn Anh Thpt Quốc Gia 2021:

Nội dung chính

I. Đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Anh – 401

Dưới đây là đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Anh mã đề 401, để có thể tải bản đầy đủ đề thi, bạn hãy ấn vào nút phía dưới để tải nhé. Giải mã chi tiết và đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 mã đề 401 được PREP cập nhật đầy đủ dưới đây, hãy tham khảo một số ảnh:

Đáp án và giải mã chi tiết đề thi THPT Quốc gia 2021 mã đề 401

Tải đề mã 401 tại đây!

☎️ MASTER ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN ANH CÙNG PREP.VN ☎️

Xem ĐÁP ÁNCHƯA ĐỦ, bạn cần hiểu tường tận về từng kiến thức, từng câu hỏi xuất hiện trong đề thi thông qua phần GIẢI THÍCH CHI TIẾT để có thể thành thạo luyện đề.

Hiện nay, PREP.VN đã cho ra mắt phòng luyện đề THPT Quốc gia MIỄN PHÍ, phục vụ cho quá trình luyện đề của sĩ tử. Bạn có muốn nhận đề thi THPT Quốc gia miễn phí, có đầy đủ đáp án và giải thích cặn kẽ?

Để lại thông tin bên dưới để được tư vấn về khóa học cũng như phòng luyện đề THPT Quốc gia nhé!

II. Đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2021 – 402

Dưới đây là đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Anh mã đề 402, để có thể tải bản đầy đủ đề thi, bạn hãy download tại nút phía dưới. Giải mã chi tiết và đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 mã đề 402 được PREP cập nhật đầy đủ dưới đây, hãy tham khảo một số ảnh:

Đáp án và giải mã chi tiết đề thi THPT Quốc gia 2021 mã đề 402

Tải mã đề 402 tại đây!

Tham khảo thêm bài viết:

Tổng hợp đề thi THPT Quốc gia môn Anh chính thức các năm!

III. Đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2021 – 403

Dưới đây là đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Anh mã đề 403, để có thể tải bản đầy đủ đề thi bạn chỉ cần ấn nút phía dưới để tải nhé! Giải mã chi tiết và đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 mã đề 403 được PREP cập nhật đầy đủ dưới đây, hãy tham khảo một số ảnh:

Đáp án và giải mã chi tiết đề thi THPT Quốc gia 2021 mã đề 403

Tải mã đề 403 tại đây!

Mã đề thi 401

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi có 04 trang)
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021
Bài thi: NGOẠI NGỮ, Môn thi: TIẾNG ANH
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: ……………………………………….                                           Mã đề thi 401
Số báo danh:      ……………………………………….
 
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 1:
A. alive                 B. careful                         C. happy                        D. nervous
Question 2: A. customer          B. festival                        C. suggestion                 D. capital
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of stress in each of the following questions.
Question 3:
A. clap                   B. take                             C. face                           D. save
Question 4: A. wanted              B. cried                            C. seemed                      D. rained
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.
Question
5: Tuan is late for the class meeting.
 – Tuan: “Sorry I’m late, Ha.”                                      – Ha: “_______”
 A. Good idea.                      B. Never mind.                C. Same to you.        D. Thanks a lot.
Question 6: Mai is talking to Hoa about Hoa’s new dress.
 – Mai: “You’ve got a nice dress, Hoa.”                       – Hoa: “_______”          
 A. Congratulations!             B. Thank you.                  C. Me too.                  D. No problem.
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Question 7: I like this_______song because it reminds me of my school days.
      A. beautiful                          B. beautifully              C. beauty                   D. beautify
Question 8: When the visitor saw with her own eyes the beach covered with tons of plastic rubbish washed up from around the world, a chill went down her _______.
      A. spine                                B. bone                       C. mind                       D. brain
Question 9: _______the book again and again, I finally understood what the author meant.
      A. Have been reading          B. Have been read      C. Have read              D. Having read
Question 10: _______, he will go out with his friends.
      A. When Tony finished his project                         B. When Tony finishes his project
      C. When Tony had finished his project                  D. When Tony was finishing his project
Question 11: You should wear _______to keep your hands warm. It’s very cold outside.
      A. hats                                  B. gloves                     C. shoes                     D. boots
Question 12: My sister and I share the housework. We take turns to_______ the dishes and clean the house.
      A. wash up                           B. wash over               C. wash away       D. wash through
Question 13: Her aunt gave her a_______ handbag on her birthday last week.
      A. beautiful reel Korean                                               B. red Korean beautiful
      C. beautiful Korean red                                                D. Korean red beautiful
Question 14: Jane has been trying to solve this problem all week, but she still hasn’t been able to_______
      A. shatter                             B. break                           C. crack                    D. crash
Question 15: We like to live in the countryside _______ we want to be close to nature.
      A. although                          B. because of              C. despite                D. because
Question 16: Life here is so good, _______?
      A. was it                              B. has it                           C. isn’t it                   D. wasn’t it
Question 17: The students _______ the topic when the bell rang.
      A. discuss                            B. were discussing      C. have discussed   D. are discussing
Question 18: Don’t worry too much. We all_______ mistakes sometimes.
      A. give                                 B. put                          C. take                       D. make
Question 19: Nam’s family has been living _______ Ha Noi for twenty years.
      A. over                                 B. in                             C. at                           D. on
Question 20: The prize_______ to Xuan yesterday.
      A. awards                             B. has awarded           C. was awarded       D. was awarding
Question 21: _______ you love English, the better you can learn it.
      A. Most                                B. Most of                       C. The more              D. More
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word CLOSEST in meaning to the underlined word in each of the following questions.
Question 22: Wilson is a sociable boy. He makes friends at his new school quite easily.
      A. shy                                   B. careful                         C. nervous                 D. friendly
Question 23: The children enjoy learning about plants and how they grow.
      A. studying                          B. changing                 C. breaking                D. building
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
Question 24:
It’s about time you pulled your socks up and started working seriously. Your final exams are coming.
      A. studied harder                 B. got furious                  C. became lazy              D. lost confidence
Question 25: The couple have saved a lot of money for their old age.
      A. spent                                B. earned                         C. left                             D. won
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 26 to 30.
      Many people say that schooldays are the best days of their life, and they often feel that this should be a period of enjoyment. (26) _______, exams often make them unhappy, and many students prefer having no exams at all. They say the exams (27) _______ they have to take often make them worried, and they have no time to relax. Others, on the other hand, say that exams help students study better. They will have to study throughout the year, and if they do well, they will become more (28) _______ in studying.
      There are (29) _______ students who prefer only final exams. They say that they have to work hard for two months a year and so they have more time for their leisure activities. They think that this is a better way of (30) _______ students’ knowledge and ability in the subjects they are studying.
              (Adapted from Complete First for Schools by Brook-Hart, Hutchison, Passmore and Uddin)
Question 26: A. Although        B. Moreover                    C. Therefore                  D. However
Question 27: A. where              B. who                             C. when                          D. pwhich
Question 28: A. bored              B. nervous                       C. friendly                     D. interested
Question 29: A. each                B. another                        C. some                          D. fever
Question 30: A. accessing        B. assessing                     C. assisting                    D. accepting

(Đáp Án Môn Anh Thpt Quốc Gia 2021)

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 31 to 35.
      Since the 19th century, companies have looked for better and cleaner ways of creating electricity. One UK company has created a special type of floor made of square tiles. Under each square, there is a system that can create electricity very cheaply when someone steps on it!
      The design of the floor works very well when it is used in very busy areas. And the reason is that a lot of energy is created simply because of the large numbers of people walking across the floor.
      The floor can have other uses too; one of them is to record how many people visit a shopping centre. This kind of inionnation is very useful for shop owners because very often they want to know at which times of day they have the highest numbers of customers, so the next time you visit shopping centre, have a careful look at the floor that you are walking across!

(Adapted from Preliminary for Schools Trainer)

Question 31: What is the passage mainly about?
      A. A shopping centre that sells electricity.                  B. A new way to build houses.
      C. A special floor that creates electricity.                   D. A difficulty in creating electricity.
Question 32: According paragraph 1, the special floor creates electricity when______.
      A. someone covers it           B. someone steps on it    C. someone looks at it   D. someone cleans it
Question 33: The word useful in paragraph 3 is closest in meaning to______.
      A. kind                                 B. false                            C. helpful                       D. careful
Question 34: The word they in paragraph 3 refers to_______.
      A. people                             B. times                           C. days                           D. shop owners
Question 35: Which of the following is NOT mentioned as a good thing about the floor in the passage?
      A. It helps shops attract more customers.                    B. It is good for shop owners.
      C. It creates electricity very cheaply.                          D. It works very well in very busy areas.
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 36 to 42.
      Today, text-messaging has probably become young people’s most common form of communication. Someleachers think that because of this, young people are not writing correctly at school. They fear that once students get used to it, they will find it hard to switch back to using correct grammar and spelling. How did things begin this way?
      It all began with e-mail, online chat rooms, and games. Then step by step young people made sentences, phrases and words shorter. As text-messaging continued to become popular, people invented more and more words. Today, it is like a real language with its own grammar and vocabulary. The growth of text-messaging has raised an important question: As students become fluent in text­messaging, do their writing skills suffer?
      People have different ideas about the effects of text-messaging on students’ writing skills. Some say that students are losing the ability to write long, correct sentences. Others say that text-messaging is having a good effect on the language students use in then schoolwork. It shows that they are creative and good at expressing themselves. And if students can keep the two systems separate – one for text­-messaging and one for school – this will help students appreciate reading and writing more.
      Some people suggest that one way to reduce the bad effects of text-messaging is to find ways to use technology as a positive learning tool. For example, students can be allowed to type their assignments in a cell phone message and send them to their teachers, but they must type correctly. In this way, students are using the technology that they are familiar with to communicate in a form of language suitable for schoolwork. It shows students that text-messaging is fine for social communication, but correct grammar and spelling are necessary for communication in school.

(Adapted from Strategic Reading by Richards and Eckstut-Didier)

Question 36: Which of the following is the best title for the passage?
      A. What is Text-messaging Doing to Students’ Writing?
      B. How have Schools Changed Technology?
      C. What can be Done to Increase the Quality of Text-messaging?
      D. How can Teachers Teach Text-messaging?
Question 37: The word switch in paragraph 1 is closest in meaning to_______.
      A. give                                 B. change                    C. look                          D. send
Question 38: The word invented in paragraph 2 is closest in meaning to_______.
      A. explained                        B. created                        C. described                   D. guessed
Question 39: According to paragraph 3, how can text-messaging affect students’ writing?
      A. Students no longer use handwriting for their schoolwork.
      B. Students’ ability to write long, correct sentences is gradually decreasing.
      C. Students will lose interest in their school writing.
      D. Students are losing their creativity in writing.
Question 40: The word them in paragraph 4 refers to _______.
      A. effects                             B. people                         C. students                     D. assignments
Question 41: Which of the following is NOT true according to the passage?
      A. People have different opinions about the effects of text-messaging on students’ writing.
      B. Correct grammar and spelling are important for communication in school.
      C. Text-messaging has probably become the most common form of communication for young people.
      D. Text-messaging is like a real language with its own grammar and vocabulary.
Question 42: Which of the following can be inferred from the passage.
      A. Text-messaging has been accepted as an official language.
      B. Text-messaging can help students write more correctly.
      C. Students should know how to use standard language in all circumstances.
      D. Students should know how to use text-messaging properly for their purposes.                         
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.
Question 43
: Mike doesn’t feel well today. He can’t go out with his friends.
      A. If Mike had felt well today, he couldn’t have gone out with his friends.
      B. Mike wishes he felt well today so that he could go out with his friends.
      C. If only Mike had felt well today, he couldn’t have gone out with his friends.
      D. Provided that Mike feels well today, he can’t go out with his friends.
Question 44: Students are forbidden to bring their phones into the exam room.
      A. Under no circumstances are students prohibited from bringing their phones into the exam room.
      B. On no account are students permitted to bring their phones into the exam room.
      C. At no time were students permitted to bring their phones into the exam room.
      D. In no way are students prohibited from bringing their phones into the exam room.
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.
Question 45
: “I have a lot of homework to do,” Ha said.
      A. Ha said that I had a lot of homework to do.
      B. Ha said that I have a lot of homework to do.
      C. Ha said that she has had a lot of homework to do.
      D. Ha said that she had a lot of homework to do.
Question 46: She last phoned her close friend two months ago.
      A. She has two months to phone her close friend.
      B. She didn’t phone her close friend two months ago.
      C. She has phoned her close friend for two months.
      D. She hasn’t phoned her-old friend for two months.
Question 47: It is not necessary for you to wear formal clothes to the party this evening.
      A. You can’t wear formal clothes to the party this evening.
      B. You needn’t wear formal clothes to the party this evening.
      C. You must wear formal clothes to the party this evening.
      D. You would wear formal clothes to the party this evening.
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.                                        
Question 48:
The boy has a lot of toy cars, but he never plays with it.
                                       A                             B          C                      D
Question 49: The spokesman had an uphill struggle to find an explanation that was readily

                                      A                        B    

intelligent to the layman.
       C                      D
Question 50: She borrows a lot of English books from the school library last week.
                                   A               B                           C                         D
 
                                                                                                                             ———-HẾT———- 

MÔN ANH – Mã đề: 401

1. A

2. C

3. A

4. A

5. B

6. B

7. A

8. A

9. D

10. B

11. B

12. A

13. A

14. C

15. D

16. C

17. B

18. D

19. B

20. C

21. C

22. D

23. A

24. C

25. A

26. D

27. D

28. D

29. C

30. A

31. C

32. B 

33. C

34. D

35. A

36. A

37. B

38. B

39. B

40. D

41. B

42. D

43. B

44. B

45. D

46. D

47. B

48. D

49. C

50. A

Đáp án tiếng Anh 2022 THTP Quốc gia gợi ý

Đáp án môn Anh mã đề 401

1.C 2.D 3.A 4.D 5.D 6.C 7.D 8.B 9.C 10.A
11.C 12.B 13.C 14.D 15.A 16.A 17.A 18.B 19.B 20.D
21.D 22.B 23.B 24.B 25.D 26.B 27.A 28.B 29.C 30.B
31.B 32.B 33.A 34.D 35.A 36.A 37.D 38.A 39.D 40.D
41.D 42.A 43.A 44.A 45.D 46.A 47.B 48.B 49.A 50.D

Đáp án môn Anh mã đề 402

1.C 2.C 3.B 4.A 5.B 6.D 7.C 8.A 9.D 10.A
11.D 12.B 13.C 14.C 15.C 16.D 17.D 18.D 19.C 20.B
21.C 22.C 23.D 24.B 25.D 26.D 27.B 28.C 29.B 30.C
31.C 32.B 33.D 34.B 35.C 36.C 37.D 38.B 39.B 40.D
41.D 42.B 43.D 44.D 45.C 46.B 47.B 48.B 49.D 50.B

Đáp án môn Anh mã đề 403

1.C 2.C 3.B 4.A 5.B 6.D 7.C 8.A 9.D 10.A
11.D 12.B 13.C 14.C 15.C 16.D 17.D 18.D 19.C 20.B
21.C 22.C 23.D 24.B 25.D 26.D 27.B 28.C 29.B 30.C
31.C 32.B 33.D 34.B 35.C 36.C 37.D 38.B 39.B 40.D
41.D 42.B 43.D 44.D 45.C 46.B 47.B 48.B 49.D 50.B

Đáp án môn Anh mã đề 404

1.B 2.D 3.C 4.A 5.A 6.D 7.A 8.A 9.D 10.B
11.D 12.C 13.C 14.B 15.C 16.B 17.A 18.B 19.C 20.B
21.A 22.A 23.C 24.A 25.C 26.D 27.D 28.D 29.C 30.B
31.C 32.A 33.C 34.B 35.A 36.B 37.C 38.A 39.A 40.B
41. 42. 43.B 44.C 45.C 46.A 47.C 48.C 49.B 50.C

Đáp án môn Anh mã đề 405

1.A 2.D 3.D 4.B 5.A 6.C 7.A 8.B 9.D 10.C
11.B 12.C 13.C 14.C 15.D 16.A 17.D 18.C 19.B 20.B
21.B 22.D 23.C 24.C 25.C 26.D 27.B 28.D 29.D 30.A
31.B 32.B 33.C 34.D 35.C 36.B 37.D 38.A 39.A 40.D
41.C 42.B 43.C 44.D 45.A 46.C 47.A 48.C 49.B 50.B

Đáp án môn Anh mã đề 406

1.C

2.A

3.A

4.C

5.C

6.C

7.A

8.C

9.D

10.B

11.D

12.C

13.B

14.B

15.A

16.B

17.D

18.C

19.B

20.D

21.A

22. A

23. D

24. A

25. B

26. B

27.B

28.B

29.A

30.C

31.B

32.C

33.A

34.D

35.B

36. A

37. A

38. D

39. B

40. C

41. C

42. C

43.B

44.D

45.B

46.C

47.D

48.A

49.C

50.A

Đáp án môn Anh mã đề 407

1.D

2.B

3.C

4.A

5.C

6.A

7.D

8.C

9.D

10.A

11.C

12.D

13.A

14.B

15.C

16.A

17.B

18.C

19.A

20.B

21.C

22.D

23.A

24.A

25.B

26.B

27.C

28.D

29.A

30.D

31.C

32.C

33.A

34.B

35.B

36.B

37.C

38.D

39.B

40.C

41.B

42.D

43.C

44.D

45.D

46.A

47.B

48.B

49.D

50.D

Đáp án môn Anh mã đề 408

1.D 2.A 3.D 4.C 5.D 6.D 7.B 8.B 9.A 10.C
11.D 12.B 13.C 14.A 15.B 16.A 17.A 18.A 19.B 20.A
21.C 22.C 23.B 24.A 25.B 26.C 27.C 28.A 29.A 30.B
31.C 32.B 33.A 34.C 35.C 36.B 37.C 38.C 39.A 40.B
41.C 42.C 43.C 44.B 45.A 46.C 47.C 48.A 49.B 50.B

Đáp án môn Anh mã đề 409

1.A 2.B 3.A 4.B 5.C 6.D 7.C 8.C 9.D 10.B
11.A 12.D 13.D 14.A 15.D 16.B 17.B 18.D 19.A 20.A
21.D 22.C 23.D 24.C 25.B 26.D 27.B 28.A 29.A 30.C
31.B 32.B 33.D 34.C 35.D 36.C 37.C 38.D 39.B 40.A
41.B 42.B 43.C 44.A 45.C 46.A 47.C 48.B 49.A 50.B

Đáp án môn Anh mã đề 410

1.C

2.B

3.B

4.A

5.D

6.A

7.D

8.B

9.A

10.C

11.D

12.C

13.B

14.D

15.D

16.D

17.C

18.B

19.B

20.D

21.A

22.B

23.B

24.C

25.B

26.D

27.B

28.D

29.B

30.C

31.D

32.C

33.C

34.C

35.B

36.D

37.A

38.C

39.D

40.D

41.D

42.A

43.C

44.A

45.A

46.B

47.B

48.A

49.C

50.C

Đáp án môn Anh mã đề 411

1.A

2.A

3.D

4.A

5.C

6.C

7.B

8.A

9.C

10.A

11.C

12.C

13.D

14.B

15.A

16.A

17.D

18.D

19.C

20.B

21.A

22.C

23.D

24.B

25.B

26.A

27.C

28.A

29.B

30.C

31.C

32.C

33.B

34.D

35.D

36.D

37.B

38.B

39.B

40.D

41.D

42.D

43.C

44.D

45.D

46.B

47.B

48.C

49.B

50.D

Đáp án môn Anh mã đề 412

1.D

2.C

3.C

4.C

5.A

6.B

7.A

8.A

9.A

10.B

11.B

12.B

13.A

14.C

15.A

16.C

17.B

18.A

19.C

20.C

21.D

22.C

23.D

24.D

25.A

26.A

27.B

28.A

29.D

30.D

31.B

32.C

33.C

34.A

35.D

36.C

37.D

38.A

39.C

40.C

41.B

42.A

43.A

44.D

45.D

46.A

47.A

48.C

49.D

50.D

Đáp án môn Anh mã đề 413

1.D 2.D 3.C 4.A 5.D 6.B 7.B 8.C 9.C 10.A
11.B 12.D 13.D 14.B 15.D 16.C 17.D 18.A 19.D 20.B
21.D 22.A 23.B 24.A 25.A 26.D 27.A 28.B 29.A 30.B
31.D 32.D 33.B 34.A 35.D 36.A 37.A 38.D 39.A 40.B
41.D 42.D 43.A 44.B 45.B 46.A 47.C 48.A 49.B 50.B

Đáp án môn Anh mã đề 414

1.C

2.A

3.D

4.B

5.C

6.D

7.A

8.C

9.D

10.B

11.B

12.C

13.B

14.C

15.D

16.B

17.D

18.B

19.D

20.A

21.C

22.D

23.B

24.D

25.B

26.A

27.C

28.A

29.D

30.A

31.D

32.C

33.D

34.A

35.C

36.B

37C.

38.D

39.C

40.A

41.A

42.A

43.D

44.A

45.B

46.D

47.B

48.A

49.D

50.B

Đáp án môn Anh mã đề 415

1. C

2. B

3. C

4. B

5. D

6. C

7. B

8. C

9. C

10. C

11. D

12. A

13. D

14. A

15. A

16. D

17. A

18. C

19. C

20. D

21. B

22. C

23. B

24.B

25.D

26. D

27. A

28. B

29. D

30. B

31. B

32. C

33. D

34. A

35. D

36. B

37. B

38. D

39. B

40. D

41. B

42. B

43. C

44. D

45. A

46. B

47. B

48. C

49. C

50. D

Đáp án môn Anh mã đề 416

1.C 2.A 3.D 4.A 5.A 6.B 7.A 8.D 9.D 10.C
11.A 12.D 13.C 14.B 15.C 16.B 17.D 18.A 19.C 20.B
21.C 22.A 23.B 24.D 25.D 26.C 27.C 28.C 29.D 30.A
31.C 32.C 33.B 34.C 35.C 36.C 37.C 38.C 39.D 40.B
41.C 42.C 43.A 44.B 45.B 46.D 47.B 48.D 49.B 50.B

Đáp án môn Anh mã đề 417

1. A 2.B 3.D 4.B 5.B 6.D 7.C 8.D 9.D 10.B
11.A 12.D 13.B 14.D 15.A 16.B 17.C 18.A 19.A 20.D
21.C 22.D 23.A 24.C 25.A 26.B 27.B 28.A 29.C 30.C
31.C 32.B 33.B 34.D 35.D 36.C 37.A 38.B 39.A 40.A
41.A 42.C 43.C 44.A 45.C 46.B 47.A 48.B 49.C 50.C

Đáp án môn Anh mã đề 418

1. B

2. D

3. C

4. A

5. B

6. D

7. C

8. B

9. C

10. D

11. D

12. D

13. A

14. D

15. A

16. D

17. D

18. B

19. A

20. D

21. B

22. D

23. B

24. A

25. B

26. C

27. C

28. D

29. C

30. B

31. D

32. C

33. A

34.B

35. A

36. C

37. D

38. C

39. A

40. B

41. A

42. C

43. B

44. B

45. A

46. C

47. C

48. B

49. A

50. A

Đáp án môn Anh mã đề 419

1.B

2.A

3.A

4.B

5.D

6.B

7.A

8.A

9.D

10.B

11.C

12.B

13.C

14.C

15.C

16.D

17.D

18.D

19.C

20.A

21D.

22.B

23.C

24.A

25.D

26.C

27.D

28.C

29.C

30.B

31.C

32.D

33.C

34.B

35.B

36.D

37.A

38.C

39.C

40.D

41.C

42.C

43.B

44.A

45.B

46.A

47.A

48.C

49.A

50.B

Đáp án môn Anh mã đề 420

1. C

2. B

3. A

4. C

5. A

6.A

7. A

8. D

9. A

10. B

11. B

12. B

13. A

14. B

15. B

16. A

17. A

18. D

19. D

20. C

21. D

22. D

23. C

24. C

25. A

26. C

27. D

28. A

29. C

30. C

31. D

32. C

33. B

34. B

35. C

36. B

37. B

38. A

39. C

40. C

41. C

42. B

43. A

44. A

45. A

46. C

47. A

48. C

49. B

50. C

Đáp án môn Anh mã đề 421

1. D

2. A

3. A

4. C

5. C

6. B

7. A

8. B

9. A

10. C

11. C

12. A

13. A

14. D

15. B

16. C

17. A

18. D

19. B

20. D

21. B

22. A

23. C

24. C

25. B

26. B

27. C

28. B

29. D

30. D

31. C

32. B

33. D

34. D

35. C

36. C

37. D

38. B

39. D

40. D

41. B

42. C

43. C

44. D

45. B

46. D

47. D

48. A

49. C

50. A

Đáp án môn Anh mã đề 422

1.C

2.B

3.B

4.C

5.D

6.B

7.D

8.A

9.A

10.D

11.A

12.D

13.A

14.C

15.A

16.A

17.C

18.A

19.C

20.A

21.C

22.A

23.C

24.A

25.C

26.D

27.C

28.A

29.D

30.C

31.A

32.C

33.D

34.D

35.A

36.D

37.A

38.D

39.C

40.C

41.C

42.C

43.C

44.D

45.C

46.D

47.A

48.D

49.D

50.B

Đáp án môn Anh mã đề 423

1.D 2.D 3.B 4.A 5.A 6.C 7.A 8.B 9.B 10.B
11.C 12.D 13.C 14.D 15.D 16.C 17.B 18.A 19.B 20.A
21.C 22.D 23.D 24.C 25.C 26.B 27.B 28.D 29.A 30.B
31.D 32.B 33.B 34.B 35.B 36.C 37.D 38.B 39.A 40.C
41.D 42.A 43.C 44.A 45.D 46.A 47.D 48.A 49.B 50.B

Đáp án chi tiết mã đề 423 tiếng Anh 2022

1.D 2.D 3.B 4.A 5.A 6.C 7.A 8.B 9.B 10.B
11.C 12.D 13.C 14.D 15.D 16.C 17.B 18.A 19.B 20.A
21.C 22.D 23.D 24.C 25.C 26.B 27.B 28.D 29.A 30.B
31.D 32.B 33.B 34.B 35.C 36.C 37.D 38.B 39.A 40.C
41.B 42.C 43.C 44.A 45.D 46.A 47.D 48.A 49.B 50.B

Đáp án môn Anh mã đề 424

1.C

2.D

3.B

4.C

5.D

6.B

7.D

8.A

9.A

10.D

11.A

12.D

13.A

14.C

15.A

16.A

17.C

18.A

19.C

20.A

21.C

22.A

23.C

24.D

25.C

26.A

27.D

28.C

29.D

30.C

31.A

32.C

33.D

34.D

35.A

36.D

37.C

38.D

39.C

40.C

41.C

42.D

43.C

44.D

45.A

46.D

47.D

48.D

49.A

50.B

Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2022 chính thức

  • Đáp án đề thi THPT quốc gia 2022 môn Toán tất cả các mã đề
  • Đáp án đề thi Văn THPT quốc gia 2022
  • Đáp án môn Sử đề thi THPT quốc gia 2022
  • Đáp án môn Giáo dục công dân THPT quốc gia 2022 
  • Đáp án THPT quốc gia 2022 môn Sinh
  • Đáp án đề thi THPT quốc gia 2022 môn Hóa full mã đề
  • Đáp án môn Địa THPT quốc gia 2022 tất cả các mã đề

Thứ Bảy, 16/07/2022 08:03

Giáo dục, học tập

Đáp án chính thức của bộ Giáo dục 2021 môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT

Chuyên trang chúng tôi xin cập nhật nội dung bộ gd&đt công bố đáp án tiếng Anh chính thức cụ thể như sau:

Đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Anh đợt 2

Xem ngay nội dung đề thi Tiếng Anh trung học phổ thông Quốc gia năm 2021 đầy đủ các mã đề được cung cấp chi tiết dưới đây.

Đề thi đại học năm 2021 môn Anh mã đề 416 – Lần 2

Đề thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh 2021 đợt 1

Xem ngay nội dung đề thi Tiếng Anh trung học phổ thông Quốc gia năm 2021 đầy đủ các mã đề được cung cấp chi tiết dưới đây.

Đề thi THPT quốc gia năm 2021 môn Anh mã đề 405 – Lần 1

Đề thi THPT quốc gia năm 2021 môn Anh mã đề 407 – Lần 1

Đề thi THPT quốc gia năm 2021 môn Anh mã đề 409 – Lần 1

Đề thi THPT quốc gia năm 2021 môn Anh mã đề 411 – Lần 1

Đề thi THPT quốc gia năm 2021 môn Anh mã đề 417 – Lần 1

Đề thi THPT quốc gia năm 2021 môn Anh mã đề 421 – Lần 1

Tham khảo một số đề thi cuối kỳ 2 môn Anh lớp 12:

  • Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Tiếng Anh 2021 – Đề số 1
  • Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Tiếng Anh 2021 – Đề số 2
  • Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Tiếng Anh 2021 – Đề số 3

Ngoài những thông tin về chủ đề Đáp Án Môn Anh Thpt Quốc Gia 2021 này bạn có thể xem thêm nhiều bài viết liên quan đến Thông tin học phí khác tại đây nhé.

Vậy là chúng tôi đã cập nhật những thông tin hot nhất, được đánh giá cao nhất về Đáp Án Môn Anh Thpt Quốc Gia 2021 trong thời gian qua, hy vọng những thông tin này hữu ích cho bạn.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Hãy thường xuyên truy cập chuyên mục Thông tin sự kiện để update thêm nhé! Hãy like, share, comment bên dưới để chúng tôi biết được bạn đang cần gì nhé!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button