Cao đẳngĐại họcĐào tạo liên thôngThông tin tuyển sinh

Thông Tu 01 – Thông tin tuyển sinh đào tạo Đại học Cao đẳng

Thông Tu 01 đang là thông tin được nhiều người quan tâm tìm hiểu để lựa chọn theo học sau nhiều đợt giãn cách kéo dài do dịch. Website BzHome sẽ giới thiệu cho bạn những thông tin mới nhất chính xác nhất về Thông Tu 01 trong bài viết này nhé!

Video: KHOAN DUNG – Giảng Luận: Mục sư ĐINH THIÊN TỨ (31-01-2016)

Bạn đang xem video KHOAN DUNG – Giảng Luận: Mục sư ĐINH THIÊN TỨ (31-01-2016) mới nhất trong danh sách Thông tin tuyển sinh được cập nhật từ kênh Thông Điệp Cơ Đốc từ ngày 2016-01-31 với mô tả như dưới đây.

HỘI THÁNH LIÊN HỮU CƠ ĐỐC VIỆT NAM
14/6b Trịnh Thị Miếng, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh
Giảng Luận: Mục sư Đinh Thiên Tứ
www.facebook.com/thongdiepcodoc
Email: nguyenanhduong@outlook.com

Một số thông tin dưới đây về Thông Tu 01:

Điều 1. Phạm vi điều
chỉnh và đối tượng áp dụng

1.
Thông tư này ban hành biểu mẫu sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ
kinh doanh và hướng dẫn chi tiết một số vấn đề liên quan đến đăng ký doanh
nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh. Các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư này được
sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

2. Thông tư
này áp dụng cho các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số
01/2021/NĐ-CP
ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký doanh
nghiệp.

Điều 2. Chuyển đổi dữ
liệu về đăng ký doanh nghiệp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan đăng ký đầu
tư chịu trách nhiệm chuyển đổi thông tin đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp,
chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp từ hồ sơ,
dữ liệu lưu trữ tại địa phương vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh
nghiệp. Thông tin được bổ sung vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
phải trùng khớp so với thông tin gốc tại hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của doanh
nghiệp.

Điều 3. Số hóa và lưu
trữ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh
nghiệp

1. Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm số
hóa, đặt tên văn bản điện tử tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký
doanh nghiệp đối với hồ sơ được nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh và
lưu trữ đầy đủ vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi cấp đăng
ký doanh nghiệp.

2. Đối với những hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
chưa được số hóa trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, Phòng Đăng ký
kinh doanh chịu trách nhiệm số hóa, đặt tên văn bản điện tử tương ứng với tên
loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và lưu trữ đầy đủ hồ sơ đăng ký
doanh nghiệp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Phòng Đăng ký
kinh doanh chịu trách nhiệm về chất lượng số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Thông tư hướng dẫn nghị định 01/2021

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Thông tư hướng dẫn nghị định 01/2021

Thông tư 01/2021 quy định chức danh nghề nghiệp

Chương 3 của Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT quy định và hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp.

Điều 6. Nguyên tắc bổ nhiệm theo chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên mầm non

1. Việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên mầm non quy định tại Thông tư này phải căn cứ vào vị trí việc làm đang đảm nhận và bảo đảm đạt tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5 và quy định tại Điều 7 của Thông tư này.

2. Khi bổ nhiệm giáo viên mầm non từ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non (sau đây viết tắt là Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV) vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non theo quy định tại Thông tư này thì không được kết hợp thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

3. Không căn cứ trình độ được đào tạo để bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp cao hơn hạng chức danh nghề nghiệp đã trúng tuyển đối với giáo viên mầm non mới được tuyển dụng.

Điều 7. Các trường hợp bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non

1. Viên chức đã được bổ nhiệm vào các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BDGĐT-BNV nếu đạt các tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định tại Thông tư này thì được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non như sau:

a) Giáo viên mầm non hạng IV (mã số V.07.02.06) được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26);

b) Giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.05) được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26);

c) Giáo viên mầm non hạng II (mã số V.07.02.04) được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II (mã số V.07.02.25).

2. Giáo viên mầm non hạng II (mã số V.07.02.25) được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng I (mã số V.07.02.24) khi được xác định là người trúng tuyển trong kì thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non.

3. Giáo viên mầm non hạng II (mã số V.07.02.04) chưa đạt các tiêu chuẩn của hạng tương ứng theo quy định tại Điều 4 Thông tư này thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26).

4. Giáo viên mầm non mới được tuyển dụng sau khi hết thời gian tập sự theo quy định và được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập đánh giá đạt yêu cầu thì được bổ nhiệm vào đúng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non đã trúng tuyển.

Điều 8. Cách xếp lương

1. Viên chức được bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non quy định tại Thông tư này được áp dụng bảng lương tương ứng ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, cụ thể như sau:

a) Giáo viên mầm non hạng III, mã số V.07.02.26, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89;

b) Giáo viên mầm non hạng II, mã số V.07.02.25, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

c) Giáo viên mầm non hạng I, mã số V.07.02.24, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38.

2. Việc xếp lương khi bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức và theo quy định hiện hành của pháp luật. Khi thực hiện chính sách tiền lương mới, việc chuyển xếp sang lương mới thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Dự thảo thông tư hướng dẫn nghị định 01/2021

Dự thảo luật là bản thảo về một đạo luật do cơ quan, tổ chức cá nhân có quyền trình dự án luật mà mình đã chuẩn bị theo các giai đoạn của quy trình bạn hành văn bản quy phạm pháp luật chặt chẽ được pháp luật quy định để trình Quốc hội (Nghị viện) xem xét, quyết định việc thông qua, ban hành.

Quy trình soạn thảo, trình cơ quan lập pháp (Quốc hội hay Nghị viện) thông qua, ban hành ở các nướ có nhiều điểm tương đồng, nhưng do cơ quan lọ pháp của các nước, xét về mặt cơ cấu, một viện – hai viện, theo hình thức chính thể cộng hoà tổng thống hay cộng hoà đại nghị hoặc theo hình tới chính thể cộng hoà hay quân chủ, cũng như truyền thống lịch sử mà có nhiều nét khác nhau.

Để bảo đảm cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với đối tượng thi hành, pháp luật quy định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phải được lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Tuỳ theo nội dung dự thảo văn bản, pháp luật quy định cơ quan soạn thảo có thể tự mình quyết định việc lấy ý kiến hoặc bắt buộc phải lấy ý kiến những đối tượng nhất định.

– Thảo luận về nội dung của dự thảo, tờ trình, nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

– Bảo đảm các quy định của dự thảo phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng. Để thực hiện nhiệm vụ này, ban soạn thảo tiến hành tổ chức nghiên cửu thông tin, chủ trương, chính sách của Đảng và tài liệu có liên quan đến dự thảo.

– Bảo đảm tính họp hiến, tính họp pháp, tính thống nhất của dự thảo với hệ thống pháp luật.

– Bảo đảm tính khả thi của văn bản.

Kết quả của giai đoạn soạn thảo, cơ quan chủ trì soạn thảo đã có dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tương đối hoàn chỉnh.

Hiện nay vẫn chưa có những Dự thảo thông tư nào hướng dẫn nghị định 01/2021.

Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thuộc tính văn bản

Số hiệu: 01/2021/TT-BKHĐT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Chí Dũng
Ngày ban hành: 16/03/2021 Ngày hiệu lực: 01/05/2021
Ngày công báo: 04/04/2021 Số công báo: Từ số 497 đến số 498
  Tình trạng: Còn hiệu lực

Tóm tắt văn bản

Danh mục Biểu mẫu mới trong đăng ký doanh nghiệp từ 01/5/2021

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, theo đó:

Ban hành 99 biểu mẫu dùng trong đăng ký doanh nghiệp; đăng ký hộ kinh doanh được sử dụng thống nhất trên toàn quốc, đơn cử như:

– Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền (Phụ lục I-10);

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1);

– Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (Phụ lục II-2);

– Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-9);

– Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-19);

– Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-20);

– Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (Phụ lục II-22);

– Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-24);…

Từ khóa người dùng tìm kiếm liên quan đến chủ đề Thông Tu 01

thuvienphapluat.vn › van-ban › Lao-dong-Tien-luong › Thong-tu-01-202…, thuvienphapluat.vn › van-ban › Bo-may-hanh-chinh › Thong-tu-sua-doi-T…, vanban.chinhphu.vn › …, vbpl.vn › bogiaoducdaotao › pages › vbpq-luocdo, lawnet.vn › thong-tu-01-2021-tt-bgddt-ma-so-va-bo-nhiem-xep-luong-vie…, thcs-thptduongkyhiep.edu.vn › van-ban-cong-van › van-ban-truong › tho…, mnyenbaib.edu.vn › tin-tuc › thong-tu-01-2021-tt-bgddt-ngay-02-thang-0…, lsx.vn › Tư vấn pháp luật › Luật doanh nghiệp, luatsux.vn › Blog › Văn bản pháp luật › Thông tư, sonoivu.namdinh.gov.vn › van-ban › thong-tu-01-bo-tu-phap-quy-dinh-c…, thông tư 02/2021, Thông tư 02, thông tư 01/2022, thông tư 02/2021/tt-bgdđt, thông tư 02/2021/tt-bgdđt thuvienphapluat, thông tư 01/2021, thông tư 03/2021/tt-bgdđt, thông tư 01, 02, 03 của bộ giáo dục

Ngoài những thông tin về chủ đề Thông Tu 01 này bạn có thể xem thêm nhiều bài viết liên quan đến Thông tin học phí khác tại đây nhé.

Vậy là chúng tôi đã cập nhật những thông tin hot nhất, được đánh giá cao nhất về Thông Tu 01 trong thời gian qua, hy vọng những thông tin này hữu ích cho bạn.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Hãy thường xuyên truy cập chuyên mục Thông tin sự kiện để update thêm nhé! Hãy like, share, comment bên dưới để chúng tôi biết được bạn đang cần gì nhé!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button